algemene voorwaarden

Voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Rondje van mij 1. Algemene bepalingen 1.1. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van opdrachtgever wordt daaronder verstaan degene met wie Rondje van mij op welke wijze ook een overeenkomst heeft gesloten of aan wie Rondje van mij een offerte, aanbieding en dergelijke heeft gegeven inzake levering van goederen door Rondje van mij. 1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Rondje van mij met of aan een opdrachtgever. Van deze Algemene Voorwaarden kan pas worden afgeweken wanneer door beide partijen hiervan uitdrukkelijk is afgeweken en dit door Rondje van mij schriftelijk is aanvaard. 1.3. Toepasselijkheid van door opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Rondje van mij en haar opdrachtgever in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 2. De aanbieding 2.1. Elke aanbieding van Rondje van mij is vrijblijvend en kunnen door Rondje van mij te allen tijde worden herroepen. 2.2. De in de aanbiedingen vermelde prijzen hebben slechts betrekking op die producten en/of werkzaamheden, die uitdrukkelijk in de aanbieding zijn omschreven en zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangeven. 2.3. Voor zover de opdrachtgever aanbiedingen volledig en onvoorwaardelijk heeft aanvaard, staat het Rondje van mij vrij deze te herroepen binnen 2 dagen na aanvaarding. 2.4. Aanbiedingen zijn niet te combineren met andere aangeboden aanbiedingen. 3. De overeenkomst 3.1. Een overeenkomst, daaronder begrepen een eventuele wijziging of aanvulling daarvan, wordt door Rondje van mij eerst bindend door schriftelijke vastlegging in een door partijen ondertekend contract of in een door Rondje van mij ondertekende opdrachtbevestiging, behoudens herroeping als bedoeld in artikellid 2.3. 3.2. Rondje van mij is te allen tijde gerechtigd haar rechten uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden en voorts derden in haar plaats te stellen, al dan niet door subrogatie. 3.3. In het geval van meerdere opdrachtgevers is ieder der opdrachtgevers hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk jegens Rondje van mij. 4. Levering van goederen 4.1. Op het moment dat een overeenkomst is gesloten geeft Rondje van mij een indicatie van het moment waarop de goederen worden geleverd. Deze levertijd is geen fatale termijn. De opdrachtgever wordt op een later tijdstip op de hoogte gebracht van het precieze moment van levering. 4.2. De goederen worden geleverd op een door de opdrachtgever gespecificeerd adres op een overeengekomen data (waarbij tijd geen rol speelt). De opdrachtgever verplicht zich tot het nemen van maatregelen om de order gepast aan te nemen. 4.3. Rondje van mij behoudt zich het recht om de goederen in verschillende zendingen te leveren. De opdrachtgever wordt hier zo snel als praktisch mogelijk is van op de hoogte gesteld. 4.4. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de contractpartij geen recht op niet-nakoming van enige jegens Rondje van mij aangegane verplichting. 4.5. De opdrachtgever verplicht zich tot het accepteren van de goederen, ook wanneer de hoeveelheid hiervan afwijkt van het overeengekomen aantal, gegeven dat: 4.5.1. de afwijking niet meer bedraagt dan 5% van het totaal 4.5.2. de prijs naar rato van de levering wordt aangepast. 4.6. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek, zijnde de fabriek van de door Rondje van mij ingeschakelde producent van het product. 5. Aansprakelijkheid 5.1. Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 4, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schaden, die aan of door deze goederen of onderdelen mochten ontstaan. 5.2. De opdrachtgever zal bij levering zichtbare onjuistheden en/of schade aan goederen direct melden door het invullen specificeren van deze schade op het leveringsformulier. 5.3. Wanneer er gebreken zijn die niet zichtbaar lijken bij levering, kan de opdrachtgever Rondje van mij hiervan binnen 5 dagen na leverdatum schriftelijk op de hoogte stellen. Hieronder wordt ook verstaan de te verwachten kwaliteit van product en ten aanzien van distributie door middel van automaten. 5.4. In het geval schade, fouten of onjuiste levering die niet gemeld zijn aan Rondje van mij in overeenstemming met artikelleden 5.2 en 5.3, dan zal Rondje van mij op geen enkele manier aansprakelijkheid aanvaarden en geen stappen ondernemen om gemaakte fouten te herstellen. 6. Betaling 6.1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden als volgt: De volledige betaling moet door Rondje van mij zijn ontvangen, voordat tot levering wordt overgegaan. 6.2. Alle betalingen dienen zonder enige korting, verrekening of opschorting te geschieden. 6.3. Indien de contractpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim, en heeft Rondje van mij het recht de contractpartij vanaf de dag, dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, een rente in rekening te brengen, naar een rentepercentage van 3% boven de wettelijke rente, onverminderd de haar verder toekomende rechten. 6.4. De eigendom van de goederen gaat echter eerst over op de contractpartij op het moment, dat de contractpartij aan Rondje van mij ter zake van de overeengekomen verschuldigde bedragen, inclusief rente, kosten en schaden, volledig heeft betaald. 6.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de contractpartij zullen diens verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. 6.6. De kosten, zowel in als buiten rechte, door niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de contractpartij, zijn voor rekening van de contractspartij. In geval de contractpartij een door haar aan Rondje van mij verschuldigd bedrag niet of niet-tijdig betaalt, worden de buitengerechtelijke kosten tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, doch tenminste € 400,—. 7. Beëindiging en opschorting 7.1. In geval de contractpartij enige verplichting jegens Rondje van mij niet, nietbehoorlijk of niet-tijdig nakomt, een schuldenregeling met haar crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, haar bedrijf beëindigt of vervreemdt of (in geval zij een vennootschap is) ontbonden wordt, overlijdt, onder curatele of beheer wordt gesteld, op haar roerende of onroerende zaken te haren laste beslag wordt gelegd of de contractpartij haar woonplaats juridisch of feitelijk naar het buitenland verplaatst, dan wel na het sluiten van de overeenkomst aan Rondje van mij andere omstandigheden ter kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de contractpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen, wordt de contractpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Rondje van mij de bevoegdheid de verdere uitvoering van de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Rondje van mij schadevergoeding te vorderen. 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 8.1. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes, waarop deze Algemene Voorwaarde van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 8.2. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd – die naar aanleiding van de aanbieding/overeenkomst en nadere overeenkomsten tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter. 9. Gegevens Rondje van mij 9.1. Rondje van mij is een handelsnaam van Truzt  BV en gevestigd aan de Plesmanweg 13 te Almelo. Contactpersoon en eigenaar is Reinoud Schmal – 0621874382 Truzt BV /  Rondje van mij Plesmanweg 13 7602 PD Almelo KvK : KvK 59792604 BTW NL 8536.46.053.B.01 IBAN NL81INGB0004210205 9.2. Rondje van mij is gepatenteerd door SCHMAL REGINALD JACOB en gepubliceerd op 2008-07-22 onder nummer NL1035339 9.3. Omschrijving van Rondje van mij: Door middel van een kliksysteem draaibare en voorzien van 5 met een diameter van 65 millimeter grote openingen. Draagbare en in een broekzak opbergbare houder met als doel 5 glazen bier, frisdrank en dergelijke gemakkelijk en opvallend rond te kunnen brengen.